۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   

کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی - کد پستی :13555-76169                                 

 

 تلفن:    31325406-034

 

 

 

ایمیل مرکز:   mirc.kmu@gmail.com