۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

دکتر افشین صرافی نژاد

 

 

   - دکترای پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

  زمینه تحقیقاتی: انفورماتیک بالینی، سیستم های اطلاعات بیمارستانی،پرونده الکترونیکی بیمار، اکتشاف دانش و داده کاوی در  پزشکی، پژوهش در آموزش علوم  پزشکی، آموزش های مجازی و الکترونیکی، پژوهش های کاربردی بالینی در پزشکی

 

 

 

   - تلفن       03431325152 

   ایمیل    a.sarafi@gmail.com

   - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Afshin_SarafiNejad

 

 

 

دکتر محمد مهدی قائمی

 

 

   - دکترای پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:

 

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    dr.mghaemi@gmail.com

  - سامانه علم سنجی:http://isid.research.ac.ir/MohammadMahdi_Ghaemi

 

 

 

دکتر رقیه ارشاد

 

 

   - دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

  زمینه تحقیقاتی:

 

 

 

   - تلفن       03431325396 

   ایمیل    a.ershadsarabi@gmail.com

  - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Roghayeh_ErshadSarabi

 

 

دکتر مریم اخوتی

 

 

   - دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

   زمینه تحقیقاتی:


 

   تلفن       03431325148 

   ایمیل    okhovati.maryam@gmail.com

 - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Maryam_Okhovati

 

 

 

دکتر فرزانه ذوالعلی

 

 

   - دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

  زمینه تحقیقاتی: 


 

 

   تلفن       03431325417 

   ایمیل    zolalafarzaneh@gmail.com

   - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Zolala

 

 

 

دکتر مهدیه شجاعی

 

 

   - دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:

 

 

   تلفن       03431325145 

   ایمیل    mahdiehsh@gmail.com

  - سامانه علم سنجی:http://isid.research.ac.ir/Mahdieh_ShojaeiBaghini

 

 

 

دکتر محمد اعظمی

 

 

   - دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:


 

   تلفن       03431325394 

   ایمیل   mohammadaazami14@gmail.com

  - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Muhammad_Azami

 

 

 

دکتر حمیدرضا سام زاده

 

 

  

   - دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:

 

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل   h_samzadeh@kmu.ac.ir

  - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Hamireza_Samzade

 

 

 

دکتر منیژه آریایی

 

 

   - دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:

 

 

 

    تلفن       03431325158 

    ایمیل    M_ariaei@kmu.ac.ir

    - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Manijeh_Ariaei

 

 

 

دکتر فاطمه معتمدی

 

  

   - دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   زمینه تحقیقاتی:

 

 

 

   تلفن       03431325158 

   ایمیل    ftmotamedi@gmail.com

   - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Motamedi