۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر  
 کتاب ها

 


»  کاربردپذیری سیستم های اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی
مؤلف: دکتر رضا خواجویی 
زبان اثر: انگلیسی (Usability of information systems in healthcare
نوع اثر: تألیف 
انتشارات: لمبرت
 (LAP Lambert Academic Publishing)
سال انتشار: ۲۰۱۳ تعدادصفحات: ۱۸۸    
    
  

 


» پزشکی از راه دور در استرالیای غربی
مؤلفان: دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی، یوگی کاناگاسینگام 
زبان اثر: انگلیسی (Telemedicine in Western Australia
نوع اثر : تألیف 
انتشارات: لمبرت (LAP Lambert Academic Publishing
سال انتشار: ۲۰۱۲  تعدادصفحات:۱۹۲