۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

 

سیمین صالحی نژاد

       

 

   - دانشجوی دکترای سلامت در حوادث و بلایا

   - مدیر داخلی

   - زمینه تحقیقاتی: مدیریت اطلاعات سلامت در حوادث

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    s_salehi@Kmu.ac.ir

 

 

عارفه عامری

       

 

   - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

   - مسئول دفتر مجله

   - زمینه تحقیقاتی: طراحی سیستم های اطلاعات بهداشتی، ارزیابی کاربردپذیری

 

   تلفن       03431325418 

   ایمیل    a_ameri@kmu.ac.ir

 

 

ساره کشوردوست

       

 

   - کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

   - مسئول امور طرح ها

   - زمینه تحقیقاتی: تله مدیسین، سلامت همراه

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    s.keshvardoost@kmu.ac.ir