۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۷ آبان  

 

 افلیشن فارسی مرکز:
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

 

 افلیشن انگلیسی مرکز:

Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.